Rekavas vidusskola tiecas būt mūsdienīga, 21.gadsimta prasībām atbilstoša lauku vidusskola,
jauniem izaicinājumiem un idejām atvērta, konkurētspējīga skola.

Neatkarīgi no tā, vai Tu jau esi mūsējais, gatavojies par tādu kļūt, vai arī Tevi šurp atvedusi tikai ziņkāre vai nejaušība - esi laipni gaidīts un sveicināts! :)

Mēs savā skolā lepojamies un priecājamies par to, ka
  • pie mums zem viena jumta draudzīgi sadzīvo un ir iespējams apgūt pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas (t.sk., neklātienes) programmas;
  • mums ir prasmīgs un atsaucīgs skolotāju un skolas darbinieku kolektīvs;
  • skolā ir internāts ar nupat izremontētām istabiņām;
  • mums ir spēcīgas skolas tradīcijas;
  • skolā ikvienam ir iespējas attīstīt savas spējas, iesaistoties kādā no daudzajām interešu izglītības programmām;
  • skolā darbojas Viļakas Sporta skolas un Viļakas bērnu mūzikas skolas filiāles;
  • skolas telpas allaž ir sakoptas, un ēdnīcā ik dienu gaida garšīgas pusdienas;
  • skolai ir sporta un trenažieru zāle;
  • un, protams, lepojamies ar saviem audzēkņiem, kuri mums ir paši labākie!


Skolas ikdiena un tradīcijas

Rekavas vidusskola ir skola ar pozitīvu skolas emocionālo, fizisko un mācību vidi. Skola, kas nodrošina radošu un pratībās balstītu mācību un audzināšanas darbu, izmanto mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas. Skola, kas vienmēr ir atvērta sadarbībai un risinājumu meklēšanai. Skola cenšas radīt  visas iespējas, lai mācīšanās būtu piemērota un atbilstu katra skolēna vajadzībām. Tāpēc šo skolu par savējo izvēlas skolēni un viņu vecāki ne tikai no Šķilbēnu pašvaldības, bet arī no Baltinavas, Briežuciema, Vectilžas, Medņevas, Viļakas pašvaldībām. Tā ir Valsts pierobežas skola, kas reizē ir arī Eiropas Savienības galējā robeža.

Skola darbojas kā izglītības un kultūras centrs, jo viss ir vienkopus: vidusskola, bērnudārzs, Sporta nams, Kultūras centrs, bibliotēka, Jauniešu centrs. Skolā darbojas Viļakas mūzikas un mākslas skolas un Sporta skolas filiāles. Skolēniem ir iespēja darboties sabiedriskajās organizācijās: Jaunsargi un Mazpulki.

Mācību sasniegumu analīze liecina, ka lielākās daļas skolēnu sasniegumi ikdienas darbā ir optimālā vai augstā līmenī, ir augsti sasniegumi olimpiādēs, konkursos, pētnieciskajos darbos un sporta sacensībās.

Viļakas novada domes pasākumā “Laureāts 20…”, kurā tiek godināti izglītības iestāžu skolēni, skolotāji, vecāki un kolektīvi, kas guvuši augstus sasniegumus mācību olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos darbos, sacensībās un skatēs, Rekavas vidusskola daudzu gadu garumā ir plaši pārstāvēta skola. Skolā liela vērība tiek pievērsta skolēnu pētnieciskajai darbībai, katru gadu Rekavas vidusskolas skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus aizstāv Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā un gūst atzīstamus rezultātus.

Vidusskolā ir izstrādāti divi skolēnu interesēm un skolas iespējām atbilstoši mācību priekšmetu izvēles “ Grozi”, iespēja apgūt 3 svešvalodas: krievu, angļu un vācu valodu. Kā jaunu specializēto priekšmetu skolēni ir izvēlējušies “Publiskā uzstāšanās”, kas noderēs visiem skolēniem, neatkarīgi no tā, kādu profesiju viņi izvēlēsies.

Skolā ir iespēja vidusskolas programmu apgūt arī neklātienē, ko izmanto daudzi cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ ir pārtraukuši mācības 10., 11. vai 12.klasē.

Zinību dienā visus ienācējus sagaida skolas simboliskā Pūce

Skolā darbojas bērnudārzs, kurā ir trīs grupas - „Cīrulīši”, “Dzenīši” un „Pūcītes” - kopā 50 bērni.

Pirmsskolas bērni atpūtas telpā

Tiek apgūti dejas soļi

Brīvā dabā

Lai veicinātu skolēnu lietpratību veidojam dažādu skolas noformējumu:

Sākumskolas skolēnu uzmanība tiek pievērsta satiksmes noteikumiem:

Var izlekt seno spēli
”Klasītes”:

Izmērīt auguma
garumu:


Iepazīties
ar planētu izvietojumu:

Skolā darbojas 2 sabiedriskās organizācijas:

Mazpulks (no 1999.gada)

Jaunsargi (no 2004.gada)

Mācības notiek labiekārtotos kabinetos un sporta zālē:

Sporta nodarbības un treniņi notiek Sporta namā

Skolēnu iegūtie apbalvojumi dažādos sporta veidos

Matemātikas kabinets

Iegūta balva „Mazā Pūce” par augstiem rezultātiem CE matemātikā

Valsts svētku pasākumi Rekavas vidusskolā

Latvijas valsts svētku svinēšana sākas ar skolas logu rotāšanu. Rotājumos ir bijušas Laimes slotiņas, auseklīši, plaukstas, kas silda Latviju, latvju rakstu mandalas, zvaigznītes… Visa skola piedalās svētku radīšanas procesā. Sarkanbaltsarkanas lentītes pie apģērba gan skolēniem, gan skolotājiem un darbiniekiem papildina svētku noskaņu.

Tradicionāli svētku mēnesi iesāk  Lāčplēša dienai veltītās Ierindas skates 1.-12.klasēm. Skolēni cītīgi gatavojas ierindas soļošanā, zīmju izsoļošanā un soļošanā ar dziesmu.
Pēc ierindas skates vai pēc valsts svētku pasākuma parasti notiek pulcēšanās pie ugunskura, kur gaida  pašu ceptās maizītes un tēja. Turpinājumā Lāpu gājiens. Stalto skolas jaunsargu un viņu instruktora vadībā dodamies uz piemiņas brīdi pie brīvības cīnītāju piemiņas vietām vai ievērojamām vietām Rekovas ciemā. Gājienos skan skaistas dziesmas Latvijai. Paralēli šiem pasākumiem tiek organizēti zīmējumu konkursi, rokdarbu izstādes, dažādas meistardarbnīcas. Svētku noskaņa tiek radīta arī pusdienās. Gan galdu noformējumā, gan skaistos vārdos, svecēs un dziesmās.

Katrā pasākuma jūtama patriotisma klātbūtne – MĒS ESAM LATVIJA!

Ierindas skatē

Pie ugunskura

Lāpu gājienā

Kopīgi iededzam Ziemassvētku egli!

Žetonu vakars

Īpašs pasākums ir Žetonu vakars – absolventu salidojums, kurš tradicionāli notiek janvāra pēdējā sestdienā. 12.klase kopā ar audzinātāju aizsūta ielūgumus tiem bijušajiem absolventiem, kas skolu pabeiguši pirms 5, 10, 15, 20, 25, 30….gadiem. Abiturienti nopietni gatavojas šim pasākumam, iestudējot dejas, skečus, mācoties dziesmas. Koncerta priekšnesumi ir veltījums jubilejas izlaidumiem.  Šajā vakarā ir daudz ziedu, labu vārdu, atmiņu un sirsnības.

Tradicionālais valsis

Latgaliskā deja “Čī čā gūteņa”

Valentīndiena

Skolā ir tradīcija, ka mācību gada laikā katra klase savai vecuma grupai organizē kādu pasākumu. Tradicionāli, ka 10.klasei tiek uzticētas Valentīndienas svinības - skolas noformēšana, Valentīndienas pasta, u.c. aktivitāšu organizēšana.

Skolas internāts

Skolai 2019./2020. m.g. renovēts, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts, kas  ļauj skolā mācīties arī attālās vietās dzīvojošiem skolēniem. Internātu izmanto arī skolēni, kam interešu nodarbības beidzas, kad skolēnu autobusi jau ir aizbraukuši - līdz ar to visiem skolēniem ir iespējas izmantot plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši savām interesēm un spējām.

Mūsu skola ir kā ozols

Koridora sienas noformējumā ir skolēnu veidotais ”Ozols”, kura lapiņās un zīlēs rakstīts katra skolēna, skolotāja un skolas darbinieka vārds.

Ozols simbolizē vīrišķību, spēku un ilgu mūžu. Ozola zīles - veiksmes simbols. Ozols enerģētiski ir ļoti spēcīgs koks, kurš palīdz stiprajiem un tiem, kas no visas sirds vēlas būt stipri. Arī mēs, RVS lapiņas un zīlītes - katrs viens un visi kopā - vēlamies tādi kļūt!

Fotogrāfijas atlasīja un informāciju sagatavoja:

 Aina Golubeva