Skola šodien

Mūsdienīga, 21.gadsimta prasībām atbilstoša lauku vidusskola, jauniem izaicinājumiem un idejām atvērta, konkurētspējīga skola.


Neatkarīgi no tā, vai Tu jau esi mūsējais, gatavojies par tādu kļūt, vai arī Tevi šurp atvedusi tikai ziņkāre vai nejaušība - esi laipni gaidīts un sveicināts!

Mēs savā skolā lepojamies un priecājamies par to, ka
 • pie mums zem viena jumta draudzīgi sadzīvo un ir iespējams apgūt pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas (t.sk., neklātienes) programmas;
 • mums ir prasmīgs un atsaucīgs skolotāju un skolas darbinieku kolektīvs;
 • skolā ir internāts ar nupat izremontētām istabiņām;
 • mums ir spēcīgas skolas tradīcijas;
 • skolā ikvienam ir iespējas attīstīt savas spējas, iesaistoties kādā no daudzajām interešu izglītības programmām;
 • skolā darbojas Viļakas Sporta skolas un Viļakas bērnu mūzikas skolas filiāles;
 • skolas telpas allaž ir sakoptas, un ēdnīcā ik dienu gaida garšīgas pusdienas;
 • skolai ir sporta un trenažieru zāle;
 • un, protams, lepojamies ar saviem audzēkņiem, kuri mums ir paši labākie!

Skolas mērķis un uzdevumi

Mērķis:

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu laikmetīgu izglītības vidi un organizēt izglītības procesu, kas veicina kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu un nodrošina pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

 1. Radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē;
 2. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, pirmskolas izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
 3. ar kompetentu pedagogu organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību;
 4. veicināt skolotāju sadarbību, lai paaugstinātu zināšanu un prasmju apguves efektivitāti, pilnveidojot uz skolēnam sasniedzamo rezultātu orientētu mācību procesu;
 5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.

Skolā licencētās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukumsIzglītības programmas kods
Pirmskolas izglītības programma01011111
Pamatizglītības programma21011111
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma31011011
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (neklātiene)31011013
Vispārējās vidējās izglītības programma31016011
Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene)31016013