Skolas mērķis un uzdevumi

Mērķis:

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu laikmetīgu izglītības vidi un organizēt izglītības procesu, kas veicina kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu un nodrošina pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Uzdevumi:

  1. Radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē;
  2. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, pirmskolas izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;
  3. ar kompetentu pedagogu organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību;
  4. veicināt skolotāju sadarbību, lai paaugstinātu zināšanu un prasmju apguves efektivitāti, pilnveidojot uz skolēnam sasniedzamo rezultātu orientētu mācību procesu;
  5. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.

Skolā licencētās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukumsIzglītības programmas kods
Pirmskolas izglītības programma01011111
Pamatizglītības programma21011111
Vispārējās vidējās izglītības programma
31016011
Vispārējās vidējās izglītības programma (neklātiene)
31016013